• Statystyka matematyczna

.1.         Estymacja punktowa

.1.1.       Szukanie estymatorów

.1.1.1.       Metoda momentów

.1.1.2.       Metoda Największej Wiarygodności

.1.1.3.       Estymatory Bayesowskie

.1.2.       Badanie własności estymatorów

.1.2.1.       Nieobciążoność

.1.2.2.       Zgodność

.1.2.3.       Efektywność, nierówność Rao-Cramera

.1.2.4.       Dostateczność

.2.         Estymacja przedziałowa

.2.1.       Przedział ufności dla wartości średniej (oczekiwanej)

.2.2.       Przedział ufności dla procentu (odsetka)

.2.3.       Przedział ufności dla wariancji

.2.4.       Przedział ufności dla różnicy dwóch wartości średnich

.2.5.       Przedział ufności dla różnicy dwóch procentów

.2.6.       Przedział ufności dla ilorazu dwóch wariancji

.3.         Testowanie hipotez parametrycznych – prostych

.3.1.       Błędy I i II rodzaju

.3.2.       Lemat Neymana – Pearsona

.3.2.1.       Dla próby jednoelementowej z rozkładu ciągłego

.3.2.2.       Dla próby jednoelementowej z rozkładu dyskretnego (skokowego)

.3.2.3.       Dla próby n – elementowej z rozkładu ciągłego

.3.2.4.       Dla próby n – elementowej z rozkładu dyskretnego (skokowego)

.4.         Testowanie hipotez parametrycznych – złożonych

.4.1.       Dla średniej

.4.2.       Dla dwóch średnich

.4.3.       Dla procentu

.4.4.       Dla dwóch procentów

.4.5.       Dla wariancji

.4.6.       Dla dwóch wariancji

.5.         Testowanie hipotez nieparametrycznych

.5.1.       Test niezależności

.5.2.       Test zgodności (chi kwadrat)

.5.3.       Test zgodności (Kołmogorowa)

.5.4.       Test zgodności dwóch rozkładów (Kołmogorowa – Smirnowa)

.6.          Wnioskowanie na podstawie parametrów korelacji i regresji

.6.1.       Testowanie hipotezy dla współczynnika korelacji

.6.2.       Testowanie hipotezy dla parametrów regresji

.6.3.       Przedziały ufności dla parametrów regresji

.6.4.       Przedział predykcji

.7.         Analiza wariancji ANOVA

.7.1.       Jednoczynnikowa bez powtórzeń

.7.2.       Jednoczynnikowa z powtórzeniami

.7.3.       Dwuczynnikowa bez powtórzeń

.7.4.       Dwuczynnikowa z powtórzeniami

 

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu