zakres korepetycji

Matematyka (analiza matematyczna)

 • Logika
 • Ciągi
 • Szeregi
 • Własności funkcji
 • Granica funkcji
 • Pochodne
 • Całki
 • Analiza funkcji wielu zmiennych
 • Równania Różniczkowe

Matematyka (algebra liniowa)

 • Liczby zespolone
 • Macierze
 • Układy równań
 • Wektory
 • Przestrzenie Liniowe
 • Przekształcenie Liniowe
 • Wektory i wartości własne
 • Formy kwadratowe
 • Geometria analityczna
 • Metryki

Statystyka

 • Statystyka Opisowa
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Statystyka Matematyczna

Ekonometria

 • Dobór zmiennych do modelu
 • Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów (KMNK)
 • Weryfikacja modelu
 • Inne metody szacowania parametrów modelu
 • Transformacja liniowa
 • Modele Wielorównaniowe
 • WAP – Wielowymiarowa Analiza Porównawcza

Prognozowanie

 • Wybór metody prognozy
 • Identyfikacja obserwacji odstających
 • Szeregi czasowe ze stałym poziomem
 • Szeregi czasowe z tendencją rozwojową
 • Szeregi czasowe z wahaniami sezonowymi
 • Korygowanie prognoz
 • Model Ekonometryczny
 • Modele formalne II rodzaju
 • Metody analogowe
 • Metody heurystyczne

Badania operacyjne

 • Zadanie programowania liniowego (ZPL)
 • Programowanie Sieciowe
 • Zagadnienie transportowe
 • Teoria kolejek

Ekonomia Matematyczna

 • Gra dwuosobowa o sumie zero
 • Gra dwuosobowa o sumie niezerowej
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
 • Aukcje
 • Funkcja użyteczności
 • Funkcja popytu konsumenta
 • Funkcja produkcji
 • Funkcja kosztów

Matematyka finansowa

 • Kapitalizacja
 • Renty
 • Dyskonto
 • Harmonogram spłaty kredytu
 • Ocena efektywności inwestycji

Inwestycje

 • Bony Skarbowe
 • Certyfikaty Depozytowe
 • Weksle
 • Akcje
 • Obligacje
 • Kontrakty
 • Opcje
 • Swapy